شركت هواران پويش مفتخر به همكاري با مجموعه عمارت هشتم شرق جهت تأمين سيستم هاي تهويه مطبوع پروژه هاي در دست در شهر قدس مشهد مي باشد .
شركت عمارت هشتم شرق يكي از زير مجموعه هاي سازمان بازنشستگي كل كشور بوده كه در صنعت ساختمان فعاليت مي نمايد .
همكاري شركت هواران پويش در سال ۱۳۹۲ با تأمين بيش از ۱۰۰۰ تن تبريد تجهيزات تهويه مطبوع با مجموعه عمارت هشتم شرق آغاز گرديده است .