تمامی محصولات ارائه شده توسط شركت هواران پويش در صورت انجام مراحل زير تحت گارانتی مي باشد .
انجام كارشناسی توسط پرسنل و نمايندگان مجاز :
روش اجراء: حضور كارشناسان مجاز شركت در محل پروژه و بررسی شرايط فنی و محيطی و پيشنهاد دستگاه با مشخصات و ظرفيت مناسب .لازم به ذكر است انجام كارشناسی رايگان می باشد.
طراحی و نظارت :
روش اجراء : حضور كارشناسان طراحی و نظارت در محل پروژه و انجام هماهنگی هاي لازم با كارفرما جهت انجام طراحی و نظارت عاليه بر اجرای طراحی انجام شده است.
لازم به ذكر است در پايان هر مرحله از انجام امور اجرائی مرتبط با دستگاه ها، تأئيديه از طرف ناظر شركت به كارفرما ارائه مي گردد.
نصب و راه اندازی :
روش اجراء: انجام نصب و راه اندازی توسط عاملين مجاز شركت و ارائه تأئيديه نصب و راه اندازی توسط ناظر شركت به كارفرما .
تبصره يك) نصب و راه اندازي سيستم هاي اسپيلت ديواری رايگان مي باشد.
تبصره دو) اسپيلت هاي ديواری شامل ۵ متر لوله رايگان می باشند .
تبصره سه) هزينه خدمات خارج از نصب و راه اندازی بر عهده كارفرما می باشد.
گارانتی :
۱۸ ماه ضمانت تمامی قطعات دستگاه ها.
۳۶ ماه ضمانت كمپرسور تمامی دستگاه ها بجز اسپيلت ديواری.
۶۰ ماه ضمانت تعويض كمپرسور اسپيلت ديواری تا ۲ مرتبه.
۶ ماه ضمانت تعويض پكيج آبگرم.
۲۴ ماه ضمانت تمامی قطعات پكيج آبگرم.
۱۰ سال پشتيبانی تمامی محصولات درخصوص تعميرات و تأمين قطعات.
مواردی كه دستگاه شامل گارانتی نمی باشد :
  1. فقدان كارت گارانتی دستگاه.
  2. نصب و يا تعمير دستگاه توسط تعميركاران غير مجاز.
  3. صدمات ناشی از حمل و نقل دستگاه توسط مصرف كننده.
  4. نوسانات برق شهری و ۲ فاز شدن دستگاه ها.
  5. عدم انجام سرويس های دوره ای توسط مصرف كننده.